Get Adobe Flash player

De algemene voorwaarden bestaan uit 9 artikelen met elk een aantal paragrafen.

Deze algemene voorwaarden zijn altijd terug te vinden op deze internetpagina, maar worden op verzoek schriftelijk kosteloos toegezonden.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR


1.    Algemene bepalingen

A    Al onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, memo's en opdrachten (en andere overeenkomsten), inclusief de uitvoering daarvan. In deze voorwaarden wordt XTREME sound & light onder eigen naam genoemd en iedere klant (diens vertegenwoordigers, gemachtigden en/of erfgenamen) die met XTREME sound & light een overeenkomst wil aangaan of aangaat, wordt "Wederpartij" genoemd.

B    Wederpartij wordt geacht bij het aangaan van elk soort overeenkomst (inclusief offertes en dergelijke) zich bekend te hebben gemaakt met de algemene voorwaarden van XTREME sound & light. Hier wordt stilzwijgend van uitgegaan.

C    Een overeenkomst is pas geldig, nadat deze mondeling is geaccepteerd door een der vennoten van XTREME sound & light of schriftelijk is vastgelegd. Tenzij schriftelijk anders aangegeven zijn alleen vennoten van XTREME sound & light gemachtigd om opdrachten te accepteren en beslissingen aangaande overeenkomsten te nemen.

D    Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

E     Gebruik van de voorwaarden van Wederpartij is hierbij uitgesloten, en tevens geldt bij geschillen de administratie van XTREME sound & light als beslissend.

F     Indien één of meer van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene wat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt te accepteren. Indien XTREME sound & light heeft ingestemd met enigerlei beding dat afwijkt van het in één of meer van deze voorwaarden geregelde, dan blijven de overige voorwaarden van deze (huur)overeenkomst onverminderd van toepassing.

G    Wijzigingen aan, aanvullingen op, of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

2.    Offertes

A    Alle offertes gedaan door XTREME sound & light zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders aangegeven op de offerte. Deze offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. Ze blijven (intellectueel) eigendom van XTREME sound & light. XTREME sound & light behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een offerte te weigeren, te wijzigen, in te trekken en/of terug te vragen.

3.    Overeenkomsten

A    Overeenkomsten zijn slechts bindend als zij schriftelijk zijn vastgelegd. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verstrekt, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.

B    Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Wederpartij naar oordeel van XTREME sound & light voldoende kredietwaardig blijkt voor financiële nakoming van de opdracht. XTREME sound & light behoudt zich het recht voor om, bij het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te presteren, van Wederpartij de zekerheid te verlangen dat aan alle betalingsverplichtingen en andere verplichtingen zal worden voldaan.

C    XTREME sound & light behoudt zich het recht voor om, naar haar oordeel, doch zonodig in overleg met Wederpartij, voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan Wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding.

D    Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde, tijdsduur. Zij gelden altijd voor een dag of een veelvoud daarvan. Goederen dienen in het geval van verhuring uiterlijk om 11:00 uur 's ochtends na de laatste huurdag bij XTREME sound & light terug te worden bezorgd, tenzij anders overeengekomen. Voor elk uur dat goederen te laat worden afgeleverd na dat tijdstip wordt de daghuurprijs in rekening gebracht.

4.    Huur (levering, beheer en terugbezorging)

A    Tenzij anders overeengekomen dient Wederpartij zelf de gehuurde goederen bij XTREME sound & light op te halen en bij het beëindigen van de overeenkomst terug te bezorgen. Het ophalen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen is geheel voor rekening en risico van Wederpartij. Indien Wederpartij tijdens het laden en/of lossen gebruik maakt van werknemers in dienst van XTREME sound & light worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van Wederpartij; ook terzake is Wederpartij derhalve tegenover XTREME sound & light aansprakelijk.

B    Indien XTREME sound & light goederen op adres levert, kan overschrijding van de levertijd nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadeloosstelling.

C    Wederpartij wordt geacht bij ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen, en ze vervolgens naar instructies, bedieningsvoorschriften en voorwaarden van XTREME sound & light te gebruiken. XTREME sound & light wordt te allen tijden toegang tot haar eigendommen verschaft door Wederpartij. Onderverhuur en beschikbaarheidstelling aan derden is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van XTREME sound & light.

D    Bij ontvangst van (gehuurde) goederen kan XTREME sound & light vragen om een vooraf vastgestelde waarborgsom. Deze som kan worden gebruikt ter compensatie van schade, betalingsachterstand of andere kosten die XTREME sound & light maakt door het in gebreke blijven van Wederpartij. Deze som wordt teruggegeven aan Wederpartij bij terugbezorging van de goederen.

E     Wederpartij is verantwoordelijk voor de gehuurde apparatuur zolang deze in zijn beheer is (namelijk vanaf het moment van ontvangst, tot het moment van terugontvangst door XTREME sound & light).

5.    Annulering

A    Als een overeenkomst wordt geannuleerd, geldt het volgende: bij afzegging binnen 7 tot 5 dagen vóór de ingangsdatum en -uur van de opdracht, is Wederpartij een bedrag van 25% van het oorspronkelijke huurbedrag verschuldigd aan XTREME sound & light voor gedane voorbereidingen, binnen 4 tot 2 dagen voor de datum 50%, binnen 2 dagen 75 %, binnen 24 uur 100% (of anders in overleg, schriftelijk vast te stellen).

B    XTREME sound & light behoudt zich het recht voor om alle kosten die reeds zijn gemaakt bij de voorbereiding van een (huur)opdracht door te berekenen aan Wederpartij bij annulering van de opdracht, ongeacht het moment van annulering.

6.    Prijzen en betaling

A    Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakkings-, verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. Op de offerte staat een geldigheidsduur vermeld.

B    Conform wat overeengekomen is, dient betaling netto contant te geschieden bij (af)levering onverminderd enige korting of schuldvergelijking dan wel door storting of overmaking op een door XTREME sound & light aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na de factuurdatum. De op haar bank- of giroafschriften aangegeven valutadatum is bepalend als betalingsdag.

C    Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd van 1,75% van het openstaande bedrag. Alle kosten die worden gemaakt door dit verzuim, inclusief incassokosten door XTREME sound & light, zijn voor rekening van Wederpartij. XTREME sound & light rekent tevens EUR 30,00 administratiekosten indien kosten worden gemaakt door verzuim van Wederpartij.

D    Indien XTREME sound & light in opdracht van Wederpartij (hetzij betaald of niet) muziek ten gehore brengt, ongeacht welke apparatuur daarvoor wordt gebruikt, dan is Wederpartij te allen tijden zelf verantwoordelijk voor afdracht aan de verantwoordelijke instantie(s), als BUMA STEMRA en dergelijke, van de kosten voor de rechten over het gebruikte beschermde wereldrepertoire.

7.    Schade, gebreken, etc.

A    Wederpartij dient XTREME sound & light direct in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van XTREME sound & light of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van XTREME sound & light dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van Wederpartij, indien Wederpartij surseance van betaling aanvraagt of haar betaling om andere redenen heeft gestaakt. In de hierboven genoemde gevallen is Wederpartij verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.

B    Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen onmiddellijk aan XTREME sound & light te melden. Zonder toestemming van XTREME sound & light mag Wederpartij niet tot reparatie of aanpassing van goederen overgaan.

C    Gebreken of schade aan de gehuurde goederen geven Wederpartij geen enkel recht jegens XTREME sound & light, in het bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding.

D    Voor elke vorm van schade die aan Wederpartij of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is XTREME sound & light niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen. Wederpartij zal terzake XTREME sound & light voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

E     Indien Wederpartij niet in staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan XTREME sound & light  terug te bezorgen, dient Wederpartij aan XTREME sound & light een schadevergoeding te betalen, ter grote van de aanschafkosten en kosten van vervanging van de gehuurde goederen, per de datum van het eindigen van deze overeenkomst.

F     Schade aan eigendommen van XTREME sound & light die is veroorzaakt door derden op het moment dat deze eigendommen in het bezit zijn van Wederpartij, wordt verhaald op de huurder (de verantwoordelijke op dat moment), nl. Wederpartij. Wettelijke aansprakelijkheid is hier van toepassing.

G    XTREME sound & light is in geen geval aansprakelijk voor het verwijderen van afval dat is ontstaan tijdens of onder een huur- of opdrachtperiode dat is voortgebracht door (apparatuur van) XTREME sound & light , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Dit geldt ook voor zaken die dienen te worden gereinigd. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als schuim, confetti, drank, rookvloeistof, etc.

8.    Overmacht

A    Onder overmacht wordt verstaan elke vorm van de wil van de partijen onafhankelijk c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs door Wederpartij niet meer van XTREME sound & light kan worden verlangd. Onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij XTREME sound & light en/of haar toeleveranciers, waardoor zij haar verplichtingen jegens Wederpartij niet (meer) kan nakomen.

B    XTREME sound & light behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de uitvoering van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel definitief te ontbinden, doch in overleg met Wederpartij. Tevens kan XTREME sound & light in overleg met Wederpartij besluiten derden in te schakelen om een opdracht af te handelen.

C    XTREME sound & light behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht. XTREME sound & light behoudt zich tevens het recht voor om zich op overmacht te beroepen ook dan wanneer de aanleiding tot de overmachtsituatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.

9.    Beëindiging van de overeenkomst

A    Een (huur)overeenkomst kan te allen tijden door XTREME sound & light  met onmiddellijke ingang worden opgezegd zonder opgaaf van reden. Bij beëindiging van een overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie als waarin zij verstrekt zijn, geheel gereinigd, ter beschikking van XTREME sound & light worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebrek vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat XTREME sound & light de goederen niet of gebrekig zou hebben schoongemaakt, is XTREME sound & light gerechtigd Wederpartij de reparatiekosten c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

B    Tijdens en bij beëindiging van een overeenkomst zijn alle producten (ook schriftelijk, materieel of softwarematig) die door (vertegenwoordigers van) XTREME sound & light zijn vervaardigd eigendom van XTREME sound & light, tenzij anders, schriftelijk overeengekomen.

 
  • Facebook Page: Xtreme-sound-light
  • Picasa: xtremesoundandlight
  • YouTube: Xtremesoundlight